۰۲۱-۷۷۹۸۲۸۰۸
info@jannatefakkeh.com

ویدئو هاروایتگری امیر سرتیپ غلامحسین دربندی - قسمت سوم راویان نور
0:02’:30”

روایتی شنیدنی از امیر سرتیپ غلامحسین دربندی (عضو هیئت معارف جنگ شهید سپهبد «علی صیاد شیرازی»)

روایتگری امیر سرتیپ غلامحسین دربندی - قسمت سوم راویان نور

روایتی شنیدنی از امیر سرتیپ غلامحسین دربندی (عضو هیئت معارف جنگ شهید سپهبد «علی صیاد شیرازی»)

لاله‌های زرد - دوران بندگی - قسمت پایانی لاله‌های زرد

لاله‌های زرد مستندی ۱۵ قسمتی است که در سال ۱۳۸۹ در تآمین برنامه شبکه دو توسط موسسه فرهنگی‌هنری جنات فکه، تولید شده است. این مجموعه به توصیف ایثارها و صبوری‌های آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌پردازد. این قسمت به نقش آزاده محمدرضا شانه‌ای میان اسرای ایرانی در زندان‌های حزب بعث می‌پردازد.

روایتگری امیر سرتیپ غلامحسین دربندی - قسمت دوم راویان نور

روایتی شنیدنی از امیر سرتیپ غلامحسین دربندی به مناسبت شهادت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی (عضو هیئت معارف جنگ شهید سپهبد «علی صیاد شیرازی»)

لاله‌های زرد - ایستگاه اسارت - قسمت چهاردهم لاله‌های زرد

لاله‌های زرد مستندی ۱۵ قسمتی است که در سال ۱۳۸۹ در تآمین برنامه شبکه دو توسط موسسه فرهنگی‌هنری جنات فکه، تولید شده است. این مجموعه به توصیف ایثارها و صبوری‌های آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌پردازد. این قسمت به نقش آزاده محمدرضا شانه‌ای میان اسرای ایرانی در زندان‌های حزب بعث می‌پردازد.

سیصد و سیزده سردار شهید -- حماسه پاوه سیصد و سیزده سردار شهید

مستند حماسه پاوه پیرامون مجاهدت های شهید مصطفی چمران و یاران ایشان در عملیات آزادسازی پاوه است. این مستند توسط موسسه فرهنگی، هنری جنات فکه تولید و در شبکه دو سیما به نمایش گذاشته شد.

روایتگری امیر سرتیپ غلامحسین دربندی - قسمت اول راویان نور

روایتی شنیدنی از امیر سرتیپ غلامحسین دربندی (عضو هیئت معارف جنگ شهید سپهبد «علی صیاد شیرازی») از دفاع مقدس

لاله‌های زرد - شانه‌های زخمی خاکریز - قسمت سیزدهم لاله‌های زرد

لاله‌های زرد مستندی ۱۵ قسمتی است که در سال ۱۳۸۹ در تآمین برنامه شبکه دو توسط موسسه فرهنگی‌هنری جنات فکه، تولید شده است. این مجموعه به توصیف ایثارها و صبوری‌های آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌پردازد. این قسمت به نقش آزاده مجید غلاث میان اسرای ایرانی در زندان‌های حزب بعث می‌پردازد.

لاله‌های زرد - خورشید وارها - قسمت دوازدهم لاله‌های زرد

لاله‌های زرد مستندی ۱۵ قسمتی است که در سال ۱۳۸۹ در تآمین برنامه شبکه دو توسط موسسه فرهنگی‌هنری جنات فکه، تولید شده است. این مجموعه به توصیف ایثارها و صبوری‌های آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌پردازد. این قسمت به نقش آزاده محمود شرافتی میان اسرای ایرانی در زندان‌های حزب بعث می‌پردازد.

لاله‌های زرد - عشق و ایمان - قسمت یازدهم لاله‌های زرد

لاله‌های زرد مستندی ۱۵ قسمتی است که در سال ۱۳۸۹ در تآمین برنامه شبکه دو توسط موسسه فرهنگی‌هنری جنات فکه، تولید شده است. این مجموعه به توصیف ایثارها و صبوری‌های آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌پردازد. این قسمت به نقش آزاده دکتر رضا ملکی میان اسرای ایرانی در زندان‌های حزب بعث می‌پردازد.

لاله‌های زرد - دایره تنگ قفس - قسمت دهم لاله‌های زرد

لاله‌های زرد مستندی ۱۵ قسمتی است که در سال ۱۳۸۹ در تآمین برنامه شبکه دو توسط موسسه فرهنگی‌هنری جنات فکه، تولید شده است. این مجموعه به توصیف ایثارها و صبوری‌های آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌پردازد. این قسمت به نقش آزاده محمدرضا شانه‌ای میان اسرای ایرانی در زندان‌های حزب بعث می‌پردازد.

لاله‌های زرد - بازداشتگاه عشق۲ - قسمت نهم لاله‌های زرد

لاله‌های زرد مستندی ۱۵ قسمتی است که در سال ۱۳۸۹ در تآمین برنامه شبکه دو توسط موسسه فرهنگی‌، هنری جنات فکه، تولید شده است. این مجموعه به توصیف ایثارها و صبوری‌های آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌پردازد. این قسمت به نقش آزاده فریدون بیاتی میان اسرای ایرانی در زندان‌های حزب بعث می‌پردازد.

لاله‌های زرد - پروانه‌های خاکی - قسمت هشتم لاله‌های زرد

لاله‌های زرد مستندی ۱۵ قسمتی است که در سال ۱۳۸۹ در تآمین برنامه شبکه دو تویط موسسه فرهنگی، ‌هنری جنات فکه، تولید شده است. این مجموعه به توصیف ایثارها و صبوری‌های آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌پردازد. این قسمت به نقش آزاده محمود شرافتی میان اسرای ایرانی در زندان‌های حزب بعث می‌پردازد.

لاله‌های زرد - مهاجر آسمانی - قسمت هفتم لاله‌های زرد

لاله‌های زرد مستندی ۱۵ قسمتی است که در سال ۱۳۸۹ در تآمین برنامه شبکه دو توسط موسسه فرهنگی، هنری جنات فکه، تولید شده است. این مجموعه به توصیف ایثارها و صبوری‌های آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌پردازد. این قسمت به نقش آزاده محمدعلی گودرزی میان اسرای ایرانی در زندان‌های حزب بعث می‌پردازد.

لاله‌های زرد - آزادگی - قسمت ششم لاله‌های زرد

لاله‌های زرد مستندی ۱۵ قسمتی است که در سال ۱۳۸۹ در تآمین برنامه شبکه دو توسط موسسه فرهنگی، هنری جنات فکه، تولید شده است. این مجموعه به توصیف ایثارها و صبوری‌های آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌پردازد. این قسمت به نقش آزاده سعید اوحدی میان اسرای ایرانی در زندان‌های حزب بعث می‌پردازد.

لاله‌های زرد - زخم‌های قدیمی - قسمت پنجم لاله‌های زرد

لاله‌های زرد مستندی ۱۵ قسمتی است که در سال ۱۳۸۹ در تآمین برنامه شبکه دو توسط موسسه فرهنگی، ‌هنری جنات فکه، تولید شده است. این مجموعه به توصیف ایثارها و صبوری‌های آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌پردازد. این قسمت به نقش آزاده رضا ملکی میان اسرای ایرانی در زندان‌های حزب بعث می‌پردازد.

لاله‌های زرد - پروانه آسمانی - قسمت چهارم لاله‌های زرد

لاله‌های زرد مستندی ۱۵ قسمتی است که در سال ۱۳۸۹ در تآمین برنامه شبکه دو توسط موسسه فرهنگی‌، هنری جنات فکه، تولید شده است. این مجموعه به توصیف ایثارها و صبوری‌های آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌پردازد. این قسمت به نقش آزاده اسماعیل شمس میان اسرای ایرانی در زندان‌های حزب بعث می‌پردازد.

لاله‌های زرد - بازداشتگاه عشق - قسمت سوم لاله‌های زرد

لاله‌های زرد مستندی ۱۵ قسمتی است که در سال ۱۳۸۹ در تآمین برنامه شبکه دو توسط موسسه فرهنگی، ‌هنری جنات فکه، تولید شده است. این مجموعه به توصیف ایثارها و صبوری‌های آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌پردازد. این قسمت به نقش دکتر حسین قاسم‌زاده میان اسرای ایرانی در زندان‌های حزب بعث می‌پردازد.

لاله‌های زرد - تبلور نور - قسمت دوم لاله‌های زرد

لاله‌های زرد مستندی ۱۵ قسمتی است که در سال ۱۳۸۹ در تآمین برنامه شبکه دو توسط موسسه فرهنگی، ‌هنری جنات فکه، تولید شده است. این مجموعه به توصیف ایثارها و صبوری‌های آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌پردازد. این قسمت به نقش حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین صالح‌آبادی (جانشین سید آزادگان حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین علی‌اکبر ابوترابی) میان اسرای ایرانی در زندان‌های حزب بعث می‌پردازد.

لاله‌های زرد - راه شگرف - قسمت اول لاله‌های زرد

لاله‌های زرد مستندی ۱۵ قسمتی است که در سال ۱۳۸۹ در تآمین برنامه شبکه دو توسط موسسه فرهنگی‌هنری جنات فکه، تولید شده است. این مجموعه به توصیف ایثارها و صبوری‌های آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌پردازد. این قسمت به نقش حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین صالح‌آبادی (جانشین سید آزادگان حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین علی‌اکبر ابوترابی) میان اسرای ایرانی در زندان‌های حزب بعث می‌پردازد.