ورود ثبت نمودن

وارد اکانت خودتان بشوید

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

اکانت خودتان را ایجاد کنید

فیلد هایی که دارای علامت ( * ) هستند باید تکمیل شوند
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
آدرس پست الکترونیک *
تایید آدرس پست الکترونیک *

پیروزی بر داعش

فتح جبهه مقاومت و آزمون دیپلماسی دولت

پیروزی بر داعش موازنه قدرت را در منطقه تغییر داد و نقش تعیین‌کننده ایران را بیش از پیش به سایر کشورها اثبات کرد. این تحولاتکهعلی‌رغممیلدشمنان،بهتقویتوگسترشجبههمقاومتدرلبنان،سوریه،عراقویمنمنجر شده،باعثتغییرات ژئواستراتژیکدرخاورمیانهخواهد شد. دلیلاینامرآنستکهتجربهنشاندادهبحران‌هایسیاسیونظامیدر منطقه بهارتقا یاتنزلجایگاهبازیگران آنمنتهیشدهواینمسئله‌ایستکهارزشپیروزیرزمندگانجبههمقاومترابیشازپیشنمایانمی‌کند.

آن‌چه در پی می‌آید بررسی پدیدۀ داعش از ظهور تا سقوط است. هم‌چنین به الزامات پس از داعش در کنار آسیب‌شناسی پیروزی جبهه مقاومت می‌پردازد.

 

شکل‌گیری داعش

الف- تحرکات جبهه استکبار برای مقابله با ایران و جبهه مقاومت

باپیروزی انقلاب ایران در سال 57، آمریکایی‌ها پس از آن که از تغییر ماهیت نظام ایران و روی کار آوردن افراد مدنظرشان ناامید شدند و تلاش‌های‌شان برای کودتای نظامی به نتیجه نرسید، تغییر نظام جمهوری اسلامیرا در دستور کار خود قرار داده و برای تحقق این هدف، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های متعددی را به کار بردند.

پس از شکست مفتضحانه طرح«خاورمیانه بزرگ» کهبهپیروزیتاریخیحزب‌اللهلبنان بر ارتشاسرائیلو نیز رویکارآمدندولتیشیعیدرعراقمنجرشد،جبهه استکباربرایاضمحلال جبهه مقاومت، به تغییر کاربری القاعده و تشکیل داعش پرداخت. آنان با فراخواندن تمام عناصر تکفیریاز شرق آسیا واروپاگرفته تا افغانستان و عربستان،مقابله‌ای همه‌جانبه با جبهه مقاومت رادرپیشگرفتند.

با تشدید بحران داخلی سوریه، نیروهای القاعده عراق وارد این کشور شدند و نام «دولت‌اسلامی عراق و شام» را بر خود نهادهو از آن پس با نام مخفف داعش شناختهشدند. آن‌ها بخش‌هایی از شمال شرقی سوریه را به سرعت تصرف کرده و شهر رقه را به عنوان پایتخت خود انتخاب کردند. سپس همزمان با اقدام نظامی در سوریه، به عراق نیزحمله کردندودر سال 1393.ش مهم‌ترین موفقیت داعش با تصرف موصل،دومین شهر بزرگ عراق،بهدست آمد. آن‌ها در ماه‌های بعد نیز پیشروی‌های زیادی داشتند و تا خرداد ۱۳۹۴حدود نیمی از خاک سوریه و بخش‌های وسیعی از شمال غربی عراق را به تصرف خود درآوردند.

داعشبا خشونت و توحشی که از خود به نمایش ‌گذاشت، هم چهره اسلام را نزد جهانیان مخدوش کرده و هم رژیم صهیونیستی را از بابت مخاطرات گروه‌های مقاومت آسوده خاطر کرده بود.از این‌رو، زمانی که داعش در حال سلاخی مسلمانان بود نخستوزیر رژیم صهیونیستی ابراز خشنودی کردهوبیان داشت که آن‌ها در حال از بین بردن دشمنان اسرائیل هستند. رژیم سعودی نیز در راستای تامین منافع آمریکا و اسرائیل و به امید تضعیف ایران و جبهه مقاومت، تمام توان خود را در خدمت این گروه قرار داد.

ب- ریشه‌های فکری و اجتماعی داعش

از زمانی که وهابیت توسط انگلیسی‌ها در عربستان سعودی بنا نهاده شد، خاورمیانه با بحران‌های زیادی روبه‌رو بوده است. داعش یکی از ثمرات این شجره ملعونه است که البته آخرین آن‌هانیز نخواهد بود.محبوبیتداعش برآمده از وضعیتی استکه در آن، هویت عربی-اسلامی جوانان عرب از یک‌سو به وسیله قدرت‌هایاستکباریو از سوی دیگر به واسطه استبداد و تحجر حاکمانکشور‌های عربی تحقیر شده. حاکمان عرب، پیرویکورکورانهازغربرا با شدت دنبال کرده و با سرکوب هویت عربی،هویت مدرن غربی را ترویج می‌کنند. نبود اجتهاد و فقه پویا و کارآمد برای مواجهه با مدرنیته نیز هیچ افق امیدوارکننده‌ای را پیش روی جوانان عرب قرار نمی‌دهد و در نتیجه ایشان مجبور به « بازگشت» به عقب و برگزیدن تفکرات سلفی و تکفیری می‌شوند.

 

فرآیند شکست داعش

الف- کمک‌های ایران و تحکیم و گسترش جبهه مقاومت در غرب آسیا

در طول هشت سال دفاع مقدس، قدرت ایران در مقابله با ارتش کلاسیک عراق بر همگان آشکار شد. این تجربه به حزب‌الله لبنان هم منتقل شد و آنان با همین شیوه توانستند ارتشِ به ظاهر شکست‌ناپذیر اسرائیل را به زانو درآورند. جبههاستکبارپس از تحقیقات فراوان خواست تا از همان ناحیه‌ای که ضربه خورده بود به ایران ضربه بزند و با به راه انداختن داعش در پی آن بود که با ایران و نیروهای تحت رهبری‌اش به روش جنگ نامتقارن بجنگد. نیروهای نظامی ایران و جبهه مقاومت اما این‌بار هم موفق بودند و با شکست داعش، بار دیگر جبهه استکبار جهانی را مقهور قدرت خویش ساختند.در نتیجه،هم نیروینظامیایرانحضوربرونمرزیخودتامرزهایاسرائیلرابه‌طوررسمیوباموفقیتتثبیتکرد و همجبههمقاومتازدرونمرزهایلبنانفراتررفتوصدهاهزارنفرازمردمسوریهوعراقنیزبهاینجبههپیوستند.کارآمدیروحیهواستراتژیمقاومتبهنمایشگذاشتهشدوشیرینیکسبپیروزیذیلپرچمولایتومرجعیتشیعهکاممردماینمنطقهراشیرینکرد.

ب- ایستادگی دولت و ملت سوریه

با شروع جریان به‌اصطلاح بهار عربی و خیزش گروه‌های بنیادگرا و تروریستی در سوریه، حکومت این کشور در مواجهه با این افراد ابتکار عمل را از دست دادهو بخش‌های وسیعی از سوریه به تصرف نیروهای مخالف درآمد. اما در ادامه، با حمایت و کمک‌های سیاسیونظامیایران اوضاع دگرگون شد و جبهه مقاومت به توفیقات قابل توجهی دست یافت. این امر منجر به ایجاد روحیه ایستادگی در میان مردم و تشکیل گردان‌های مقاومت مردمی در سوریه شد. در عراق نیز پس از صدور فتوای مرجعیت عالیقدر حوزه نجف‌اشرف حضرت آیت‌الله سیستانی، نیروهای نظامی متعددی که طی این سال‌ها در عراق به وجود آمده بودند با هم متحد شده و خیلی از جوانان علاقه‌مند شیعه و سنی و ترکمن و کُرد گرد هم آمده و بسیج مردمی را تشکیل دادند.

در این زمان، همبستگی میان ارتش و مردم به اوج رسید و نیروهای مستشاری ایران و حزب‌الله لبنان با همکاری ارتش عراق و سوریه بهبازپس‌گیری مناطق تحت اشغال داعش پرداخته و با سپردن آن مناطق به نیروهای مردمی با خیالی آسوده به سراغ مناطق دیگر پیشروی می‌کردند.

در عرصه سیاسی نیز دولت سوریه با تکیه بر توان دیپلماتیک روسیه در مجامع بین‌المللی و به‌خصوص شورای امنیت و نیز حمایت بی‌شائبه ایران، پافشاری و تاکید بر مواضع خود رااستمراربخشیدهوبهعنواندولترسمیوقانونیاینکشور،تلاش‌هایگروه‌هایاپوزیسیوندرمجامعبین‌المللیراناکامگذاشت. دولت عراق نیز که با حمایت آیت‌الله سیستانی و جمهوری اسلامی ایران قدرتی بیش از پیش یافته بود به حمایت همه‌جانبه از حشدالشعبی و مقابله با دسیسه‌های آمریکا و غرب در تضعیف این بسیج مردمی ‌پرداخت.

ج- استفاده از دیپلماسی با رویکرد مقاومت

از آغاز انقلاب‌های خاورمیانه موسوم به بهار عربی، روسیه که متوجه نفوذ آمریکا و غرب در میان انقلابیون بود، مخالفت شدیدی را با این تغییرات در کشورهای عربی در دستور خود کار قرار داد. حتی در لیبی از نیروی نظامی خود استفاده کرد و در شورای امنیت تمام تلاشش را به کار گرفت تا مانع سقوط دولت قذافی شود، اما توفیق چندانی به دست نیاورد. وقتی که موج درگیری‌های نظامی به سوریه نیز کشیده شد، روسیه برای آن که از سواحل مدیترانه و منطقه استراتژیک خاورمیانه به کلی خارج نشود، آماده استفاده از تمام توان نظامی و دیپلماتیک خود بود. جبهه مقاومت با درک این مسئله به تشکیل یک اتحاد سیاسی-نظامی با روسیه برای حفظ دولت بشار اسد کرد. در این مقطع، از مسئله تضاد منافع روسیه با حامیان غربی داعش به‌درستی استفاده شد و توان نظامی این کشور و نیز حق وتو در شورای امنیت در خدمت جبهه مقاومت قرار گرفت.

ترکیه نیز پس از بروز تنش‌های جدی با آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ و بحران در روابط خود با کردها، به ناپختگی وپوچیرویای ایجاد «امپراتوری نوعثمانی» پی برد. در نتیجه از ادامه تلاش‌هایش برای سرنگونی حکومت سوریه دست کشید و در این زمان بود که جبهه مقاومت، ترکیه را نیز به خود جذب کرد.بدین صورت، اتحاد استراتژیک و موثری برای دفاع از حکومت سوریه در برابر تروریست‌های غربی-عربی در درون خاک سوریه و نیز مجامع بین‌المللی شکل گرفت.

رمز موفقیت و اثرگذاری بسیار زیاد این اتحاد، نگاه واقع‌‌بینانه‌ ایران و جبهه مقاومت به دیپلماسی بود. فعالان دیپلماتیک در این حوزه، بر اساس تحلیل درستِ ماهیت منازعات در منطقه و منافع عناصر دخیل در این بحران، به بازیگرفتن هوشمندانهازاینکشورها پرداختند. ایشان اساسا مسئله ابرقدرتی آمریکا را قبول نداشتند، بنابراین در پی تنش‌زدایی و سازش با قدرت‌های جهانی نبودند بلکه کار خود را در امتداد نبرد رزمندگان جبهه مقاومت با دشمنان تعریف کرده و به لطف خدا به تمامی اهداف‌شان نیز نایل شدند.

 

 

الزامات شرایطپس از داعش

اکنونپسازپیروزیجبههمقاومتبرجبههاستکبارجهانیوعناصرفریبخوردهداعش،  برایحفظدستاوردها این پیروزی وپیشبرداهدافمتعالیانقلاب اسلامی،لازماستمسئولانامرچندنکتهرامدنظرداشتهباشند:

 

الف- توجه به ادامه دشمنی و مکّاری آمریکا

داعش محصول دشمنی آمریکا با ایران از طریق عناصر مرتجع وهابی است.از آن‌جا که دشمنی آمریکا هم‌چنان ادامه دارد،تهدیدهای امنیتی علیه ایران از طریق برطرف شدن داعش منتفی نخواهد شد بلکه از وضعیتی به وضعیت دیگر تغییر صورت پیدا خواهد کرد. نکته مهم این است که مسئولاندولتما باید متوجه باشندکه شکست دشمن در یک جبهه، منجر به منتفی شدن دشمنیاونخواهد شد و دشمنی در میدانیدیگروشکلیدیگرادامهخواهد داشت.

برخیتجربه‌هایتلخدر سال‌هایپسازانقلاب وجودداشتهکههرجا دشمنی علنیوآشکاربوده، مادرمواجههبادشمنموفق‌ بودیم و هرچه دشمنیوتهدیدناملموسو بهاصطلاحنرم‌تر بوده،آسیب‌پذیری بیش‌تری داشته‌ایم.اکنونکهنظامجمهوریاسلامیدرآستانه40سالگیاست،امیدمی‌رودمسئولانامربادرکیصحیحازماهیتدشمنیجبههاستکبار جهانیباایننظاممقدس،مسائلجاریمنطقهرابه‌درستیفهمکردهوتصمیماتمنطقیومناسبیرابرایحفظواعتلایدستاوردهایرزمندگاناسلامبهاجراگذارند.

ب- تداوم حضور تفکرات داعشی و عناصر وابسته به آن

بدونشک،بهدلیلضعففکریبخشیازجهاناسلاموتحرکاتعناصردست‌نشاندهیافریبخوردهوابستهبهغرب،ریشه‌هایفکریواعتقادیداعشیعنیتفکراتسلفیووهابی،هم‌چنانزندهاستودرگسترهجغرافیایجهاناسلامنقش‌آفرینخواهدبود، امادربابفعالیت‌های آیندهعناصرداعشواین کهباقی‌مانده‌هایآندرکدامنقطهدوبارهگردهمآمدهونقشه‌هایشومجبههاستکبارراعملیمی‌سازندچنداحتمالوجوددارد.

مستعدترینمکانبرایفعالیتگروه‌هایبنیادگرا،کشورهاییازخاورمیانه‌اندکهبهضعف‌هایمفرطامنیتیگرفتارشده‌اند.افغانستان،لیبی،صحرایسینایمصروالبتهیمنازمناطقیهستندکههم‌اکنونعناصرداعشوالقاعدهدرآن‌جاحضوردارند. گسیلایننیروهابهیمنبرایحمایتازعربستانواعزامآن‌هابهلیبی یاافغانستانجهتتجدیدقواوفتنه‌آفرینی‌هایجدید،ازمحتمل‌ترینگزینه‌هااست.

احتمالدیگریکهوجودداردایناستکهآمریکابرایمقابلهباقدرت‌گیریروزافزونچین، باقی‌مانده‌هایداعشرابهشرق آسیافرستادهوجبههجدیدیرابرایفعالیت‌هایبنیادگرایانهایجادکند؛چیزیکهچنداندورازذهنهمنیست.درچند ماهگذشتهشاهدافزایشفعالیت‌هایعناصرسلفیدراندونزیوسایرکشورهایخاوردوربوده‌ایم. سرمایه‌گذاریسنگینرژیمسعودیدرآنمنطقهبرایتبلیغوهابیتوساختمساجدودانشگاه‌هایمتعدددرزمانملک‌عبداللهنیزاستعداداینمنطقهرابرایبحرانیشدنافزایشمی‌دهد.

اروپانیزازمقاصد احتمالیعناصرداعش محسوبمی‌شود. مسئولاناطلاعاتیکشورهایاینقارهاکنونبه‌شدتنگرانبازگشتسلفی‌هایشکست‌خوردههستند. همانکسانیکهباهموارکردنراهخروجمسلمانانبنیادگرابهسوریهوعراق،درپیخلاصشدنازدستآنانوانتقالبحرانازسرزمین‌هایخودبهدرونکشورهایاسلامیبودند،مدتیاستسفارتخانه‌هایخوددرخاورمیانهرابه‌شدتفعالکرده‌اندتاشرایطبازگشتاینافرادبهخانه‌شانرامسدودکنند. بهنظرنمی‌رسددیپلمات‌هایاروپاییدراینزمینهموفقیتدرخوریکسبکنندواحتمالبروزحوادثتروریستیدراروپابسیارزیاداست.

اماچیزیکهمسلماستاینکهفعلاتکه‌پاره‌های این گروه در منطقه باقی مانده و باعملیات‌های انتحاریوایجادناامنی،برای بازسازی شهرها مزاحمتایجادکردهوالبتهبه روال گذشته سعی در فعال کردن گسل‌های قومی و مذهبی دارند. چندیبعدهمسرویس‌‌هایامنیتیآمریکاواسرائیل،باهمکاریسعودیاقدامبهبازسازیمجدداینافراددرقالبینووبااسمیجدیدخواهندکرد.همان‌طورکهطالبانوالقاعدهوسپسداعشرایکیپسازدیگریبرایمنافعخودایجادکردند.

ج- جابه‌جایی عناصر دیپلماتیک و اقتصادی ایران با عناصر نظام‌مان در عراق و سوریه

بایدمتوجهبودکهباشکستداعش،توطئه‌هاعلیهجبههمقاومتودولت‌هایحامیآنپایاننیافتهو دشمنان طرح‌های‌شانراتاساقطکردندولت‌هایمخالفخودادامهمی‌دهند. امروز وظیفه اصلی سیاستمداران و دیپلمات‌های دولت،پیگیری و به سرانجام رساندن موفقیت‌های نظامی رزمندگان در میدان‌های دیپلماتیک و سیاسی است. روحیه سیاستمداران و دیپلمات‌های ما باید مانند روحیه رزمندگان‌ماندر مواجهه با داعش وحامیان و آفرینندگان آنباشد.ضروریاستکهمسئولاندولتیمتوجه باشند که منازعات سیاسی، عرصه نبردارادههاستو نهعرصه‌ایبرایارایهسخنانزیباوژورنالیستی.

حدود دو دهه پیش، جمهوری اسلامی ایران در قبال بحرانی که در شبه جزیره بالکان برای مسلمانان این منطقه به وجود آمد، هزینه‌های معنوی و سیاسی و نظامی زیادی داد، اما پس از پایان بحران و در غفلت کارگزاران دولت وقت، این آمریکا ورژیم سعودی بودند که بهره‌برداری سیاسی در بوسنی را انجام دادند و تجربه تلخی برای ما به یادگار گذاشتند. دستگاه دیپلماسی ما به‌شدت باید مراقب اِعمال نفوذ کشورهای مختلف حتی روسیه و ترکیه در عراق و سوریه باشد تا سایر کشورها از خون شهدای مدافع حرم برای منافع دنیوی خود بهره‌برداری نکنند.

دستگاه دیپلماسی ایران هم‌چنین باید از اتحاد شکل گرفته میان خود و کشورهای روسیه، عراقوسوریه برای مقابله با تهدیدات دولت‌های غربی و اذناب منطقه‌ای‌شان نهایت استفاده را بکند. این امر باید از طریق حفظ اتحاد این کشورها برای رسیدن به منافع مشترک به‌طور جدی در دستور کار ایران قرارگرفتهو برای تسهیل امور جبهه مقاومت از آن استفاده شود.

امروزهم‌چنینبا شکست داعش و برقراری نسبی امنیت، مذاکرات بین‌المللی برای متحد ساختن گروه‌های معارض سوری در مقابله با دولت بشار اسد شدت گرفته و دولت‌های غربیاز طریق مجامع بین‌المللی در پی رسیدن به اهدافی هستند که از طریق داعش نتوانستند به دست آورند. در این‌جا نیز هوشیاری و به دست گرفتن ابتکار عمل توسط ایران بسیار ضروری است و برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده‌ای را برای تحقق این اهداف می‌طلبد.

 

د-  تبلیغاسلام ناب محمدی

 امروزبیشازهرزماندیگریمردموبه‌خصوصجواناندردنیایاسلامتشنهمعارفاسلامنابمحمدیهستندولزومتبلیغصحیحآموزه‌هاومعارفحقهتشیعبیشازپیشاحساسمی‌شود. اکنونکهناکارآمدیوتوحشتفکراتسلفیوپیروزی‌هایجبههمقاومتنمایانشدهاست،آمادگیبسیارزیادیبرایپذیرشودرکمعارفاهلبیتوآموزه‌هایانقلاباسلامیبهوجودآمدهاست.برهمهمسئولانودستگاه‌هایاجراییکشورواجباستکهبافهماینموقعیتحساسواینبسترآماده،پیامانقلاباسلامیرابهگوشهمهرساندهوزمینهآشناییتوده‌هایمردمرابااینمکتبراهگشاوسعادت‌آفرینفراهمسازند.

 

درس‌ها و تجربه‌ها

الف- کارآمدی روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن

قدرت برتر جبهه مقاومت بر جبهه استکبار و عناصرآندرایننبردنابرابربازهمبهنمایشدرآمد. پسازپیروزی‌هایدرخشانحزب‌اللهبررژیمصهیونیستی،این‌بار حزب‌اللهی‌هایجدیددرسوریهوعراق،وعدهالهی «انتنصراللهینصرکم»رابهاثباترساندند.مشکلیکهدراین‌جاوجودداردایناستکهمتاسفانهاینپیروزی‌ها که با روحیه خودباوری به دست آمده،صرفادرحوزهنظامیخلاصه می‌شوندومسئولاناز تواناییکافیبرایتعمیم‌آن‌هابهحوزه‌هایاقتصادیوفرهنگی برخوردار نیستند. درحالی ‌کهقدرتجوانانیکهدرمیدانجهادبردشمنفایقآمده‌انددرحوزه‌هایدیگرکم‌ترنیستبلکهاینروحیۀ ضعیفمسئولاناستکه باعثمی‌شود برخی معضلات، حل‌نشدنی به نظر آیند. عدم اعتقاد به شعار «ما می‌توانیم» است که باعث شدهاقتصادمقاومتیدرحدشعارباقیماندهوتهاجمفرهنگیهم‌چنانبهعنوانیکمعضلحلناشدهدربسیاریازبخش‌هامطرحباشد.اکنون و پس از این پیروزی‌های شیرین امیدواریم مسئولان دست کم در مسائل سیاسی به اعتماد به نفس لازم رسیده و از ارزش‌ها و اهداف انقلابی جبهه مقاومت کوتاه نیایند.

ب- تشکیل سازمان بسیج مردمی عراق و گروه‌های مقاومت مردمی در سوریه

تشکیل بسیج مردمی در عراق نشان داد که اگر مرجعیت دینی آگاه به شرایط روز بوده و آماده نقش‌آفرینی باشد، توده‌های مردم نیز برای هر نبردی حاضرند. در این صورت، هیچ قدرتی توان دست‌اندازی به بلاد اسلامی را نخواهد داشت و تجربه‌های تلخ قرن معاصر تکرارشدنی نیستند.

بسیج مردمی در عراق علاوه بر آن که داعش را از عراق بیرون راند، نقشه‌های جبهه استکبار برای تجزیه این کشور از طریق جدایی کردستان را نیز نقش برآب کرد. یقینا تا زمانی که این اتحاد استراتژیک میان مردم، مرجعیت و دولت عراق برقرار باشد این کشور از هرگونه دسیسه و خطری مصون خواهد بود.

در سوریه نیز اگرچه شرایط مذهبی این کشور مانع قدرت‌گیری روحانیان متنفذ و اثرگذار می‌شود، اما بروز بحران‌های چند سال اخیر و توحشی که داعش و سایر گروه‌های معارض از خود به نمایش گذاشتند، درستی حضور این کشور در جبهه مقاومت را برای مردم به اثبات رسانید. از این رو خیل عظیمی از مردم برای دفاع از کیان و کشور خود به جبهه مقاومت پیوسته و نیروهایجبههمقاومتراچند برابرکردند.

د- کارآمدی دیپلماسی و مذاکره همراه با روحیه مقاومت

در زمانی که رزمندگان جبهه مقاومت در حال نبرد با دشمن بودند، برای تسهیل و پیشبرد عملیات نظامی ایشان، دیپلماسی ایران تحت مدیریت امام خامنه‌ای و با مشاوره فرماندهان نظامی عملکرد خوبی از خود به‌جا گذاشت. موفقیت دیپلماسی ایران در این دوره مرهون این نکته بود کهدیپلمات‌های ما در پی کنار آمدن و سازش با آمریکا به عنوان قدرت برتر و کدخدای جهان نبودند.

در مقابل اما از ابتدای شکل‌گیری این بحران در سوریه، برخی روشنفکران وطنی چنین می‌پنداشتند که تحولات سوریه در امتداد بهار عربی است و همان‌طور که حسنیمبارکو بن‌علی و دیگران از قدرت کنار رفتند بشار اسد هم باید از قدرت کناره‌گیری کرده و ایران نیز به این خواسته عمومی جامعه سوریه تن دهد. اماتحلیل‌گرانواقع‌بیناز همان ابتدا دریافتند که ماهیت تحولات در سوریه با سایر کشورهای عربی متفاوت است.به این معنا که بهجایاعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی، مخالفت‌ و قیام مسلحانه در حال شکل‌گیری است.دیری نگذشت که پوچی تحلیل نخست آشکار شد و حمایت‌های رژیم‌های خودکامه و سلطنتی عربی و قدرت‌های سلطه‌جوی غربی و از همه بیش‌تر رژیم صهیونیستی از معارضان و تروریست‌های سوری، غیرمردمی بودن اعتراضات در سوریه را به نمایش گذاشت.

عدم پوشش خبری مناسب پیروزی جبهه مقاومت بر داعش از طرف رسانه‌های جریان موسوم به اصلاح‌طلب را شاید بتوان به حساب نداشتن شجاعت اعتراف به اشتباه بودن تحلیل‌های این گروه گذاشت. چه ایشان تا همین چندی پیش صحبت از مذاکره برای حل مسئله داعش و یا ایجاد برجامی دیگر برای سوریه می‌کردند. اما تبریک پیروزی‌های مجاهدان جبهه مقاومت به دیپلمات‌هاو بیان این مطلب که شکست داعش محصولمذاکرات سیاسی بوده، انسان را به حیرت وامی‌دارد. ادامه این سخنان، باعث ایجاد نگرانی از بروز اشتباهات محاسباتی سیاستمداران و دیپلمات‌های دولت و از دست دادن توفیقات رزمندگان جبهه مقاومت می‌شود.

 

زنده بودن انقلاب در قامت جوانان مدافع حرم

علی‌رغممشکلاتعدیدهفرهنگی‌کهدرجامعهشاهدآنهستیم،رهبرفرزانهانقلاببارهانسبتبهآیندهانقلابووضعیتکلیحاکمبرجامعهابرازامیدواریکرده‌اند.اینحسن‌نظر رهبریدرنگاهاولتعجببرانگیزبود،اماخیلجوانانبابصیرتیکهبرایدفاعازحرمائمهاطهار علیهم‌السلام جانشیرینخویشرادرکفنهادهوراهیجبهه‌هاشدند،درستینظررهبرانقلابرابرهمگانروشنساخت.

باوجودامواجسهمگینتهاجمفرهنگیغربکهتمامدنیارابهزیرسلطهخویشکشیدهوعلی‌‌رغممعضلاتمتعددیکهدرساختارنظامرخنهکردهوباعثبدبینیبسیاریبهاصلانقلابشده،در این ماجرا زنده بودن انقلابوارزش‌هایالهیآندرقامتمدافعانحرمآل‌اللهودرمبارزهبااستکبارجهانیوفرزندانابوسفیانبهدنیانشاندادهشد.

نویسنده: مهدی طاهری

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد